Kwaliteit

Zoals iedere kinderopvang wordt ook kinderopvang Iep regelmatig gekeurd door de GGD. De inspectie rapporten van kinderopvang Iep kunt u vinden op de website landelijkregisterkinderopvang.nl van de rijksoverheid, zoek vervolgens naar "BSO Iep" en/of "KDV Iep" of u kunt klikken op de directe links hieronder:

- Inspectie rapporten KDV en BSO

Opleidingen,

Om als volwaardig leidster op een kinderopvang te werken is minimaal een diploma SPW3 (Sociaal Pedagogisch Medewerker) vereist. Tegenwoordig heet deze opleiding SAW3, wat staat voor Sociaal Agogisch Medewerker. Omdat wij tijdens onze opleiding SPW3 er al van droomde om ooit een eigen opvang te beginnen, hebben wij er beiden voor gekozen om ook de opleiding SPW4 (tegenwoordig SAW4) te volgen. Deze opleiding gaat meer in op administratieve kant van de kinderopvang en over hoe je een eigen kinderopvang kunt opzetten. Beide hebben wij zowel SPW3 als SPW4 met succes afgerond aan het Alfa college in Hardenberg.

Cursussen,

Wij vinden het erg belangrijk dat je als leidster van een groep kinderen weet hoe te handelen bij ziektes en verwondingen van de kinderen. Daarom zijn wij allebei in het bezit van het certificaat kinder-EHBO, dit certificaat hebben wij behaald door de gelijknamig cursus met succes af te ronden. Om op de hoogte te blijven van kinderziektes en om te voorkomen dat de handelingen bij verwondingen en ziektes niet vergeten worden, lezen wij elke maand een nieuw hoofdstuk over kinder-EHBO dat beschikbaar wordt gesteld door de aanbieder van deze cursus op hun website. Bovendien worden hier ook de (actuele) kinderziektes vermeld. Tot slot gaan wij elk jaar op herhalingscursus om ook in een praktijk situatie te kunnen oefenen.

BHV,

Omdat het verplicht is om altijd minimaal één BHV’er aanwezig te hebben, hebben wij ervoor gekozen dat Ingeborg, Saskia, Tessa en Daniëlle een BHV certificaat hebben. Wij hebben de cursus BHV gevolgd en met succes behaald. BHV (Bedrijfs Hulp Verlener) is er o.a. voor bedoeld dat je weet hoe te handelen bij bijvoorbeeld brand en ongelukken. Een BHV diploma en het bijbehorende pasje is maximaal 2 jaar geldig en daarom zullen wij 1keer in de 2 jaar op herhalingscursus gaan. Hoe meer BHV’ers hoe beter.

Veiligheid en gezondheid,

Uw kind is uw dierbaarste bezit en dat vinden wij ook! Daarom doet kinderopvang Iep haar uiterste best om een gezonde en veilige omgeving te creëren voor uw kind. Mede hierom doen wij jaarlijks een risico inventarisatie betreffende veiligheid en gezondheid (RIE). In het rapport dat wij maken kunt u lezen hoe wij inzicht proberen te krijgen in de mogelijke risico’s  binnen onze kinderopvang betreffende veiligheid en gezondheid. Signaleren wij een risico, dan stellen wij per risico een plan van aanpak op. In het plan van aanpak wordt, om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, concreet beschreven welke maatregel(en) we moeten treffen en binnen welk termijn.

U bent in de gelegenheid om ook inzicht te krijgen in de veiligheid en gezondheid binnen kinderopvang Iep. Er ligt een uitgedraaide versie van het RIE rapport bij ons op de locatie die u vrij kunt inzien. Ieder jaar voeren wij opnieuw een risico inventarisatie uit, ook deze rapporten zullen wij natuurlijk beschikbaar stellen in een map op onze locatie.

Vier ogen vier oren,

Een situatie waarin een groep kinderen op kinderdagverblijven lang alleen kan zijn met één volwassene, is uit oogpunt van veiligheid niet acceptabel. Dit stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarom gelden er per 2013 extra regels voor de kinderopvang, deze regels zijn:

-          meer ogen op de groep,

-          meer oren op de groep en

-          transparantie van de ruimtes.

Heden mogen medewerkers in de kinderopvang wettelijk niet meer alleen op de groep staan, daarom hebben de houders ervoor gekozen om camera's te plaatsen. Dit wordt alleen gecontroleerd door de houders.  De GGD controleert alle locaties op de juiste uitvoering hiervan.


Klachtenbehandeling/geschillencommissie

 

Ouders die niet tevreden zijn over de diensten van kinderopvang Iep of andere kritiek hebben kunnen schriftelijke een klacht indienen. Klachten en bezwaren worden door de houders van Iep positief benaderd; een klacht wordt beschouwd als een gratis advies. De houders van kinderopvang Iep zullen de klacht zorgvuldig onderzoeken en hier binnen één week bij de ouders/verzorgers op terug komen middels een brief met de beoordeling van de klacht. In deze brief, gericht aan de persoon of personen die de klacht heeft ingediend, worden minimaal de volgende onderdelen behandeld:

 

-          wat is de klacht

 

-          wat vinden de houders van kinderopvang Iep van de klacht, voorzien van argumenten

 

-          herkennen de houders van Iep de klacht

 

-          hoe en op welk termijn worden er maatregelen genomen ten aanzien van de klacht

 

De indiener van de klacht wordt verzocht een exemplaar van de beoordelings brief ondertekend retour te sturen naar de houders van Iep ter bevestiging van ontvangst en het lezen van de brief.

 

Afhankelijk van de aard van de klacht wordt de klacht zo spoedig mogelijk opgelost, maar uiterlijk binnen zes weken na het indienen van de klacht worden er maatregelen genomen. Tijdens de afhandeling van de klacht wordt de indiener van de klacht eveneens op de hoogte gehouden van de voortgang. Tevens wordt er na de genomen maatregelen wederom om een handtekening gevraagd van de indiener van de klacht, waarmee de indiener bevestigd tevreden te zijn met de oplossing van de klacht. Na ontvangst van de handtekening wordt de klacht dan ook defenitief beschouwd als afgehandeld.

 

Verder is kinderopvang Iep aangesloten bij de geschillencommissie. Wanneer de indiener van de klacht en de houders van Iep geen overeenstemming bereiken over de te nemen maatregelen ten aanzien van de klacht, kan de indiener contact opnemen met de geschillen commissie. Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang ( kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang ( kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

 

Op de site van geschillencommissie kunt u hier meer informatie over vinden.

www.degeschillencommissie.nl


Stagiaires,

Zij mogen meetellen voor een extra paar ogen en oren op de groep. Stagiaires zullen niet mee worden gerekend bij het berekenen van het kind/leidster ratio, waarmee het maximum aantal kinderen gelijktijdig op de groep wordt berekend. We streven ernaar dat in geval van meerdere stagiaires ze zo min mogelijk gelijktijdig stage lopen en zoveel mogelijk op dezelfde dagen. Dit zodat er een band opgebouwd kan worden door de stagiaire met de kinderen en ouders en er weinig tot geen afwisseling zal zijn op de zelfde dagen in de week.

Wij vinden het belangrijk dat stagiaires hun werk kunnen en mogen uitoefenen bij ons op de locatie. Kinderopvang Iep is niet een gewone kinderopvang maar een kinderopvang in een gezellig huis en is dus vrijwel het tegenovergestelde van een grote organisatie. Ouders zullen kennis maken met onze stagiaires door zich uiteraard zelf voor te stellen, bijvoorbeeld d.m.v. een brief, maar ook door het persoonlijke contact omdat wij een kleine organisatie zijn. Sowieso vinden wij het belangrijk, en bieden wij dus ook de kans, dat stagiaires een band kunnen opbouwen met de kinderen en ouders.

Om ervoor te zorgen dat kinderopvang Iep wordt erkend hebben wij ons aangemeld bij een erkend leerbedrijf. Zodoende kunnen wij stage plekken aanbieden aan studenten van de scholen uit de buurt van Daarlerveen die de opleiding SAW3/SAW4 volgen. De opleidingen SAW3 en SAW4 zijn gericht op het werken in de kinderopvang. Naast dat de stage plekken die wij aanbieden een mooie kans geeft voor studenten,  heeft het voor ons zelf natuurlijk ook voordelen. Op deze manier blijven we zelf ook een beetje op de hoogte van nieuwtjes binnen de kinderopvang.


Achterwacht,

Om de continue kwaliteit te kunnen waarborgen, werkt kinderopvang Iep met een achterwacht die binnen 15 minuten aanwezig zal zijn op de locatie. Buiten het feit dat dit wettelijk is voorgeschreven, geeft het ook ons een vertrouwd en veilig gevoel in het werk dat wij dagelijks doen. Mocht er onverhoopt wat gebeuren, dan kunnen wij altijd rekenen op onze achterwacht. 

KvK nr: 56728549 | info@koviep.nl | © Kinderopvang Iep - 2012
Webdesign W.B. van der Meiden